Leveringsvoorwaarden

Onderstaand onze betalingscondities en leveringen NL:

Montage / inhuizen
Alle producten geleverd inclusief montage als dit noodzakelijk is, hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.

(extra: inboren/zagen van kabeldoppen € 18,50 en fliptop modules € 36,50 netto / alle tarieven geldig bij montage binnen Nederland en extra diensten op basis van nacalculatie) Alle opdrachten dienen te worden voorzien van duidelijke instructies, contactpersonen en inrichtingsplan.

Vracht- en administratiekosten.
Gratis bezorging bij orders boven € 665,- netto factuurbedrag incl. BTW. (excl. de eilanden*)

Een bedrag van € 55,- bij orders onder € 665,- netto factuurbedrag incl. BTW.
Optioneel een extra bedrag van € 60,- bij orders, afgeleverd binnen een vast tijdskader van 1 uur.
Optioneel een extra bedrag van € 25,- bij orders, afgeleverd binnen een vast dagdeel (voor of na 12 uur)
*Levering op de eilanden alleen op aanvraag.

Bij proefplaatsingen worden de vrachtkosten doorberekend. Bij opdracht (boven € 950,00 incl. BTW) naar aanleiding van deze proefplaatsing volgt creditering van deze vrachtkosten.

Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen Voskuilen interieur en een wederpartij waarop Voskuilen interieur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (hierna: de Opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het belang van juiste leveringen dienen zowel leverancier als opdrachtgever de orderbevestigingen en afleverbonnen te controleren. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betaling om welke reden dan ook op te schorten dan wel te verrekenen met enig bedrag dat hij van Voskuilen interieur te goed meent te hebben. Alle goederen worden geleverd onder verlengd eigendomsvoorbehoud en blijven onder welke vorm dan ook eigendom van Voskuilen interieur, totdat hiervoor de volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen.

Annulering en aflevering
Bij speciaal bestelde producten, die niet in het standaard Voskuilen interieur voorraad assortiment voorkomen, is annulering of terugname niet mogelijk.

Bij aflevering
Wanneer Voskuilen interieur de goederen bij de eindgebruiker levert, is de aflevering achter de 1e deur op de begane grond van het pand (toegankelijk voor palletwagen). Bij afwijkingen op de losvoorwaarden vervalt de aansprakelijkheid op eventuele schades ten gevolge van deze afwijkende losactiviteit. Voor bestellingen, die bij een eindgebruiker afgeleverd moeten worden, dient een contactpersoon en een telefoonnummer aan Voskuilen interieur gemeld te worden.

Reclames
Dienen binnen 48 uur na aflevering per fax of mail en vergezeld van een kopie van de vrachtbrief en foto’s ter illustratie aan ons te worden gemeld. Bij omruiling worden de u toegestuurde goederen gefactureerd en na retour ontvangst (alléén in originele verpakking) gecrediteerd. Een reclame geeft de Opdrachtgever geen recht om haar betaling op te schorten.

Retourzendingen.
Worden alleen geaccepteerd met toestemming van Voskuilen interieur en in de originele verpakking. Onze chauffeurs mogen de retouren alleen terugnemen in de originele verpakking en als hiervoor een originele Voskuilen interieur retourvrachtbrief wordt overhandigd. Retourzendingen zonder originele verpakking worden niet gecrediteerd.

Garantie en reparaties
Voskuilen interieur staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde zaken en/of verrichte diensten, een en ander met inachtneming van het volgende. Voskuilen interieur verstrekt geen andere garantie dan die door de fabrikant / leverancier verstrekt wordt. De verplichtingen van Voskuilen interieur gaan niet verder dan uit de toepasselijke fabrieksgarantie voortvloeit. Slijtage door normaal gebruik valt uitdrukkelijk niet onder enige garantie. Geen garantie wordt afgegeven op de aan slijtage onderhevige delen van de zaken, zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) stoffering en armleggers. De garantie omvat slechts het herstellen respectievelijk het vervangen van de betrokken zaken. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren of ondeugdelijk zijn van de door Voskuilen interieur geleverde zaken, valt buiten de garantie. De betreffende zaken worden voor rekening van de Opdrachtgever aan Voskuilen interieur gezonden. Iedere garantie vervalt indien de Opdrachtgever zelf reparaties of aanpassingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, alsmede indien bij het gebruik van de zaken de door de fabrikant/leverancier en/of Voskuilen interieur opgestelde voorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt danwel het geleverde op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden. Garanties vervallen evenzeer bij een niet tijdige of niet juiste inspectie of reclame. Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt, wordt Voskuilen interieur als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen. Voskuilen interieur neemt verzoeken tot reparatie / claims onder de garantiebepalingen alleen in behandeling indien deze voorzien van een retour- of reparatiebon en/of kopie van de factuur met een duidelijke klachtomschrijving.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijk van Voskuilen interieur is beperkt tot nakoming van de hierboven genoemde garantieverplichtingen. Behoudens opzet of roekeloosheid van haar leidinggevenden, is Voskuilen interieur niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die de Opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mochten lijden ten gevolge van de ondeugdelijkheid van de door Voskuilen interieur geleverde zaken of verrichte diensten, alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken of diensten. Slechts indien en voor zover zou worden vastgesteld dat Voskuilen interieur ondanks het hiervoor bepaalde voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de eventueel voor haar bestaande verzekeringsdekking danwel, indien geen verzekeringsdekking mocht bestaan om welke reden dan ook, tot de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt. In geen geval gaat de aansprakelijkheid van Voskuilen interieur jegens de Opdrachtgever verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant of leverancier jegens Voskuilen interieur. Het voorgaande heeft zowel betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Voskuilen interieur.

Opschorting en ontbinding
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Voskuilen interieur gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Voskuilen interieur te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijk overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Voskuilen interieur gerechtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitlevering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten. Gedurende opschorting is Voskuilen interieur bevoegd en aan het eind daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijk ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

In geval van opschorting wordt het bedrag van de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van eventueel reeds voldane termijn(en) en van de ten gevolge van de opschorting door Voskuilen interieur bespaarde kosten, en is Voskuilen interieur bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen producten, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan.

Overmacht
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht, is Voskuilen interieur gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Voskuilen interieur tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Voskuilen interieur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden ook werkstakingen in het bedrijf van Voskuilen interieur of van derden begrepen, alsmede de situatie waar leveranciers van Voskuilen interieur in gebreke blijven.

Voskuilen interieur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

Rechts- en forumkeuze
Voor onze overige voorwaarden en condities verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen. U kunt deze voorwaarden, indien gewenst, bij ons kantoor opvragen.

Actie voorwaarden 
- De korting is, indien van toepassing, geldig volgens aangegeven termijn. 
- Kortingen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
- Kortingen met een relatieve waarde zijn niet te gebruiken in combinatie met aanbiedingen of andere acties. 
- De kortingen zijn er in drie vormen: een procentuele korting, een gratis product of kwijtschelding van verzendkosten. Procentuele korting wordt berekend over de verkoopprijs van de gekochte producten, hierbij zijn verzendkosten uitgesloten.
- De kortingen zijn niet inwisselbaar voor geld. Je kan met een korting geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingsactie geldt en die nader zijn omschreven in de uitleg waarin de code is opgenomen.
- (Elektronische) kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van de email met de betreffende kortingscode.
- In geval van fraude heeft Voskuilen Interieur het recht af te zien van de te geven korting. Onder fraude valt onder meer hacking, phising, spamming en brute forcing. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de korting wordt ontzegd.
- Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
 

 

Voskuilen Interieur & Projectstoffering B.V.
De Wel 4
3871 MV, Hoevelaken
T. (033) 253 76 29
E. verkoop@voskuileninterieur.nl
K.v.K. nr: 50097016
BTW nr.: NL 822539226 B01